Firma w Finlandii – formy działalności

Firma-w-Finlandii-formy-dzialalnosci

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

 

W Finlandii działalność gospodarczą można prowadzić w jednej z poniższych form prawnych:

spółki jawne (avoin yhtiö),
spółki komandytowe (kommandiittiyhtiö),
spółki akcyjne (osakeyhtiö),
spółdzielnie (osuuskunta),
oddziały/przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych (sivuliike),
jednoosobowa działalność gospodarcza (yksityinen elinkeinonharjoittaja).

Rodzaje spółek akcyjnych:

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (yksityinen osakeyhtiö, oy), gdzie minimalny wymagany kapitał zakładowy wynosi 2.500 EUR,
spółki akcyjne (julkinen osakeyhtiö, Oyj), gdzie minimalny wymagany kapitał zakładowy wynosi 80.000 EUR,
europejskie spółki akcyjne (Societas Europaea (SE), eurooppayhtiö).

Spółka jawna

Ustawa o spółkach jest oparta na zasadzie swobody zawierania umów. Oznacza to, że jeżeli chodzi o relacje między wspólnikami, mają oni prawo do takich ustaleń, jakie uznają za stosowne, w zakresie m.in. podziału władzy między stronami, zarządzania spółką i prawa weta. Jednakże, każdy ze wspólników ma bezwzględnie obowiązujące prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami firmy oraz stanem księgowym i podjęcia ewentualnych działań prawnych podważających roczne sprawozdanie.

Nie ma wymagań prawnych w zakresie wielkości kapitału spółki, więc wspólnicy mogą samodzielnie uzgodnić wielkość swojego udziału w spółce. Wspólnicy aktywnie pracujący w spółce mogą otrzymywać wynagrodzenie.

Spółka komandytowa

W spółce komandytowej komandytariusze są odpowiedzialni za długi spółki tylko do sumy komandytowej, tj. do wysokości zainwestowanego kapitału. Nie istnieją żadne sztywne normy pod względem minimalnej wysokości inwestycji kapitałowej. Pozycja komplementariusza jest taka sama jak wspólników w spółce jawnej. Komandytariusze nie mają mocy decyzyjnej, prawa blokowania decyzji ani prawa do reprezentowania spółki. Jednak niektóre decyzje o dużej wadze nie mogą być podjęte bez ich zgody. Jest tak np. w przypadku, gdy komplementariusz zechce rozszerzyć zakres działania spółki, przenieść swój udział w spółce albo połączyć spółkę z inną firmą.

Spółki kapitałowe

Zasady funkcjonowania spółki akcyjnej zawarte są w ustawie o spółkach (osakeyhtiölaki 624/2006 z późniejszymi zmianami). Spółka może mieć formę:

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
lub spółki akcyjnej (w tym publicznej spółki akcyjnej notowanej na giełdzie).

Akcje i obligacje spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie mogą być przedmiotem handlu na giełdach papierów wartościowych. Zasady zawarte w ustawie o spółkach są, poza kilkoma wyjątkami, identyczne dla obydwu typów spółek. Główna różnica dotyczy kwestii procedur podejmowania decyzji np. w przypadku nabycia lub umorzenia własnych akcji spółki lub zasad audytu.

W przypadku banków i zakładów ubezpieczeniowych obowiązują przepisy szczegółowe, które do pewnego stopnia mają pierwszeństwo w stosunku do ustawy o spółkach.

Przedsiębiorstwa państwowe podlegają ustawie o spółkach. Utworzony został osobny zbiór zasad, które mają na celu zdefiniowanie roli parlamentu i rządu w zakresie dysponowania akcjami w tych spółkach (1368/2007, Laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta).

Firma Europejska

Począwszy od 08.10.2004 fińska publiczna spółka akcyjna może brać udział w zakładaniu spółki europejskiej z siedzibą w Finlandii lub dowolnym innym kraju UE poprzez połączenie z jedną lub więcej publicznymi spółkami z innych kraju UE (lub zostać przekształcona w spółkę europejską). Również dwie lub więcej spółek zarejestrowanych w innych państwach UE może ustanowić w Finlandii wspólną spółkę, która będzie miała strukturę spółki europejskiej. Firma założona jako spółka europejska może przenieść swoją siedzibę do innego kraju UE.

Spółdzielnie

Spółdzielnie odgrywają ważną rolę w sektorze rolniczym oraz w sektorze detalicznym Finlandii. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach (osuuskuntalaki 1488/2001) spółdzielnia (osuuskunta, osk) jest zrzeszeniem, którego liczebność i wysokość kapitału nie jest z góry określona i którego celem jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Członkowie spółdzielni nie są osobiście odpowiedzialni za długi spółdzielni, ale mimo to spółdzielnia może ustalić konieczność uiszczenia opłaty dodatkowej w przypadku likwidacji bądź bankructwa.

Jeżeli chodzi o kwestie zarządzania, audytu i reorganizacji zapisy ustawy o spółdzielniach są zbliżone do tych zawartych w ustawie o spółkach. Spółdzielnia może zostać przekształcona w spółkę akcyjną.

Przedstawicielstwa/oddziały firm zagranicznych

Zagraniczne przedsiębiorstwo może rozpocząć działalność w Finlandii poprzez ustanowienie przedstawicielstwa/oddziału (sivuliike).

Nazwa handlowa przedstawicielstwa/oddziału musi zawierać nazwę handlową zagranicznej spółki dominującej. Decyzja o otwarciu przedstawicielstwa/oddziału jest podejmowana przez organ zarządzający firmy zagranicznej. Ustawa o Rejestrze Handlowym zawiera dokładne przepisy w zakresie obowiązkowej rejestracji przedstawicielstwa/oddziału firmy oraz dostarczania do Rejestru Handlowego sprawozdań rocznych.

Przedsiębiorstwa z krajów EOG mogą ustanowić swoje przedstawicielstwa/oddziały w Finlandii przesyłając stosowne zgłoszenie do Fińskiego Rejestru Handlowego, w odróżnieniu od przedsiębiorstw z innych krajów muszą uzyskać zezwolenie od fińskiego Urzędu Patentów i Rejestracji. W przeciwieństwie do spółki akcyjnej od przedstawicielstwa/oddziału firmy zagranicznej w Finlandii, nie wymaga się ustawowej wysokości kapitału.

UWAGA
Pełna informacja na wyżej omawiany temat jest dostępna w witrynie internetowej portalu www.enterprisefinland.fi i na stronie internetowej Urzędu Patentów i Rejestracji www.prh.fi

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony helsinki.trade.gov.pl

Fot: freeimeges.com

Skomentuj