Realizacja projektów dotyczących współpracy międzynarodowej

Realizacja-projektow-dotyczacych-wspolpracy-miedzynarodowej

Nabór wniosków na projekty dotyczące internacjonalizacji klastrów

 

Agencja wykonawcza Komisji Europejskiej (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises – EASME) ogłosiła w ramach programu COSME nabór wniosków na realizację projektów dotyczących współpracy międzynarodowej klastrów (nr konkursu COS-CLUSTER-2014-3-03).

Termin składania wniosków upływa w dniu 31 marca 2015 o godz. 17:00 (czas obowiązujący w Brukseli).

Celem konkursu jest intensyfikacja współpracy klastrów w strategicznych obszarach ponad granicami geograficznymi i sektorowymi, a w szczególności wspieranie powstawania nowych przemysłów (ang. emerging industries).

Działanie jest skierowane do konsorcjów składających się z organizacji zarządzających klastrami lub sieciami biznesowymi, które angażują się w integrowanie MSP z globalnymi łańcuchami wartości i są zainteresowane tworzeniem Europejskich Strategicznych Partnerstw Klastrów.

Do składania wniosków uprawnione są konsorcja składające się minimum z trzech różnych organizacji zarządzających klastrami lub sieciami biznesowymi, pochodzących z minimum trzech krajów biorących udział w Programie COSME.

Działanie ma pomóc w internacjonalizacji klastrowych MSP poprzez ułatwienie im dostępu do rynków krajów trzecich (pozaeuropejskich) i wspieranie angażowania się w długookresową współpracę ze strategicznymi partnerami w tych krajach. Partnerstwa klastrów będą musiały opracować wspólną strategiczną wizję działania w skali globalnej i uzgodnić wspólne cele w odniesieniu do konkretnych rynków krajów trzecich.

Konkurs obejmuje dwa typy wsparcia:

typ 1: wsparcie działań przygotowawczych mających na celu utworzenie nowych Europejskich Strategicznych Partnerstw Klastrów. Oczekiwane rezultaty na poziomie projektu obejmują umowę partnerstwa, strategię internacjonalizacji i plan wdrożenia.

typ 2: wsparcie pierwszego wdrożenia strategii internacjonalizacji, testowanie oraz dalszy rozwój Europejskich Strategicznych Partnerstw Klastrów. W tym przypadku oczekiwane rezultaty obejmują opracowanie i realizację wspólnych działań z partnerami z krajów trzecich oraz system monitorowania zawierający zestaw weryfikowalnych wskaźników.

Całkowity budżet konkursu wynosi 3.750.000,00 €. Maksymalne wartości dofinansowania jednego projektu wynoszą dla typu 1 i typu 2 odpowiednio 187.500,00 € oraz 450.000,00 €.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 75% kosztów kwalifikowanych, a okres realizacji do 24 miesięcy.

Planuje się, że dofinansowanie uzyska maksimum 8 projektów w ramach wsparcia typu 1 oraz 5 projektów w ramach typu 2.

Dodatkowe informacje, w tym również kryteria oceny wniosków można znaleźć w ogłoszeniu konkursu (Call for Proposals).

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony msport.gov.pl
Fot: freeimages.com

Skomentuj