Wybory Prezydenta RP – II tura w Finlandii

Wybory-Prezydenta-RP-II-tura-w-Finlandii

Wybory Prezydenta RP – II tura

 

Podczas głosowania w dniu 10 maja br. żaden z kandydatów na urząd Prezydenta RP nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, w związku z tym ponowne głosowanie (II tura) wyborów odbędzie się 24 maja br. Głosowanie odbywać się będzie w godzinach od 7.00 do 21.00. Dla obywateli polskich głosujących na terytorium Finlandii powołana została komisja wyborcza z siedzibą w Helsinkach, w Ambasadzie RP (Armas Lindgrenin tie 21).

Podstawa prawna:

– ustawa z dn. 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.);

– rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 471);

– rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą (Dz. U. poz. 384);

– postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 188);

– uchwały Państwowej Komisji Wyborczej (http://pkw.gov.pl/uchwaly-panstwowej-komisji-wyborczej-prezydent/).

Osoby, które zostały ujęte w spisie wyborców przed I turą wyborów, pozostają w nim ujęte również w II turze. Oznacza to, że osoby te nie muszą osobno zgłaszać się do spisu wyborców przed II turą.

Osoby, które zostały ujęte w spisie wyborców prowadzonym przez Konsula RP w Helsinkach, a nie będą mogły oddać głosu w siedzibie komisji lub korespondencyjnie (w przypadku, gdy dokonały zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego), powinny wystąpić o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania w dniu wyborów. Na podstawie zaświadczenia możliwe jest osobiste oddanie głosu w siedzibie dowolnej komisji w Kraju lub za granicą (por. niżej).

Przypominamy, że głosowanie korespondencyjne polega na tym, że wyborca, który zgłosi w odpowiednim terminie taki zamiar, otrzyma wysłany przez Ambasadę RP pakiet wyborczy – tj. kartę do głosowania oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu – a następnie wypełni je i odeśle na własny koszt lub dostarczy osobiście do Ambasady RP (np. w innym dniu poprzedzającym głosowanie lub w dniu głosowania – bezpośrednio komisji wyborczej). Pakiet wyborczy można też odebrać w Ambasadzie RP w Helsinkach osobiście. Wyborcom, którzy głosują korespondencyjnie, zaleca się odsyłanie kopert zwrotnych z odpowiednim wyprzedzeniem. W ustaleniu wyników głosowania bierze się pod uwagę jedynie te pakiety, które dotarły pocztą lub zostały dostarczone osobiście do zakończenia głosowania (tj. do niedzieli 24 maja br. do godz. 21.00). W przypadku zaistnienia wątpliwości, czy pakiet wyborczy zdąży dotrzeć na czas do Ambasady RP, proponuje się rozważenie osobistego oddania pakietu konsulowi w godzinach jego urzędowania lub osobiste wręczenie pakietu komisji wyborczej w dniu głosowania (do czasu jego zakończenia). Wyborca, który nie odebrał z urzędu pocztowego przesyłki z pakietem wyborczym, może oddać głos osobiście. Przypominamy, że głos oddany korespondencyjnie jest nieważny, jeśli wyborca nie umieścił karty do głosowania w zaklejonej kopercie na kartę do głosowania, nie wypełnił lub nie podpisał oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu bądź nie umieścił tego oświadczenia w kopercie zwrotnej.

Wyborca, który nie zgłosił się do spisu wyborców przed I turą, może dokonać zgłoszenia do spisu wyborców przed II turą – najpóźniej do czwartku 14 maja (w przypadku zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego) lub do czwartku 21 maja (w przypadku zgłoszenia zamiaru głosowania osobistego). Zapisów można dokonać m. in. przez system elektroniczny e-wybory (https://ewybory.msz.gov.pl) – dostępny również po godzinach otwarcia urzędu.

Mając na uwadze zwiększone zainteresowanie wyborców dokonaniem powyższych czynności, w dniach 21 i 22 maja br. wyborcy przybywający w sprawach wydania zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów lub osobistego dostarczenia pakietu wyborczego będą przyjmowani w Referacie Konsularnym do godz. 16.00 – bez konieczności wcześniejszej rejestracji wizyty. Osoby zgłaszające się w te dni w innych sprawach przyjmowane będą w regularnych godzinach otwarcia urzędu, tj. od 10.00 do 13.00 po wcześniejszym zarejestrowaniu wizyty przez system e-konsulat.do publicznej wiadomości informacji

Głosowanie korespondencyjne

Zgodnie z art. 53f § 1 w zw. z art. 53l pkt 2 oraz art. 9 § 2 ustawy – Kodeks wyborczy wysłanie pakietu wyborczego przez konsula ma miejsce niezwłocznie po otrzymaniu od odpowiedniej komisji wyborczej wzorów kart do głosowania przeznaczonych na II turę, lecz nie później niż w 7 dniu przed dniem głosowania. Biorąc pod uwagę powyższe terminy oraz to, że 14 maja jest w Finlandii dniem świątecznym, zaś 7 dzień przed dniem głosowania wypada w niedzielę, należy uznać za najbardziej prawdopodobne, iż pakiety wyborcze zostaną wysłane 15 lub 18 maja.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przed I turą wyborów oznacza deklarację głosowania tą drogą w I i w II turze (tzn. nie ma konieczności osobnego zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przed II turą). Nie ma możliwości zmiany adresu dostarczenia pakietu wyborczego między I a II turą wyborów.

W związku z powyższym ujęty w spisie głosujących korespondencyjnie wyborca, który w II turze zamierza oddać głos w siedzibie innej komisji wyborczej, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania (por. niżej) jedynie wówczas, jeśli konsul nie wysłał jeszcze wyborcy pakietu wyborczego przeznaczonego na II turę wyborów albo wyborca odesłał lub zwrócił ów pakiet w stanie nienaruszonym.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca stale zamieszkały w kraju, który zamierza głosować za granicą, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest zameldowany, do dnia 22 maja br. (piątek). Szczegółowe informacje dotyczące procedury otrzymania zaświadczenia można otrzymać w urzędach gminy.

Wyborca, który został wpisany przez Konsula RP w Helsinkach do spisu wyborców, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów, tj. poza Finlandią. Zaświadczenie to uprawnia go do głosowania zarówno w Polsce, jak i w innym obwodzie wyborczym za granicą. Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się do Referatu Konsularnego Ambasady RP w Helsinkach do dnia 22 maja br. (piątek) pisemnie, za pośrednictwem telefaksu lub w formie elektronicznej. Odbiór zaświadczenia następuje osobiście. Do odbioru zaświadczenia można upoważnić inną osobę – w upoważnieniu należy wskazać swoje imię (imiona), nazwisko i numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

WAŻNE: Należy zwrócić szczególną uwagę, by nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania, ponieważ nie ma możliwości wydania duplikatu tego dokumentu!

Głosowanie w Polsce przez osoby na stałe zamieszkałe za granicą

Osoby zamieszkałe na stałe za granicą, które w dniu wyborów przebywać będą w Polsce, mogą głosować w siedzibie dowolnej komisji wyborczej na podstawie:

zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów
(por. wyżej)

albo

ważnego polskiego paszportu (ale nie dowodu osobistego) oraz dokumentu poświadczającego fakt stałego zamieszkania za granicą (np. potwierdzającego zatrudnienie za granicą, prawo do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego itp.).

Obwieszczenie Konsula w Helsinkach nr 1/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o utworzeniu obwodu głosowania, numerze i siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz o sposobie i terminach głosowania przez obywateli polskich zamieszkałych lub przebywających na terytorium Republiki Finlandii w zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wyborach Prezydenta RP.

Obwieszczenie Konsula RP w Helsinkach nr 2/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o powołaniu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 43 z siedzibą w Ambasadzie RP w Helsinkach

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2015 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Obwieszczenie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 43 przy Ambasadzie RP w Helsinkach nr 1/2015 z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składzie i funkcjach pełnionych przez członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 43 z siedzibą w Ambasadzie RP w Helsinkach oraz o godzinie rozpoczęcia jej pracy w dniu głosowania.

Informacja Biura Rzecznika Prasowego MSZ dotycząca II tury wyborów:

http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/ruszyl_system_elektronicznej_rejestracji_wyborcow_za_granica

Źrodło: finlandia.msz.gov.pl
Fot: freeimages.com

Skomentuj